Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年10月16日星期三

Uganda đệ trình luật 'Giết người đồng tính' bất chấp phản đối từ dư luận quốc tế

Uganda đệ trình luật 'Giết người đồng tính' bất chấp phản đối từ dư luận quốc tế
Cộng đồng LGBT tại quốc gia Đông Phi này thường xuyên bị kỳ thị, phân biệt đối xử và tấn công tàn nhẫn. Rất nhiều trường hợp bị giết chết bởi chính ...