Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年10月8日星期二

Phu nhân Michelle Obama từng cùng con gái cố gắng "trốn" khỏi Nhà Trắng?

Phu nhân Michelle Obama từng cùng con gái cố gắng "trốn" khỏi Nhà Trắng?
Ngoài ra, chúng tôi đã làm việc để đảm bảo rằng Nhà Trắng được thắp sáng trong màu sắc LGBT. Chúng tôi đã thực hiện kế hoạch đó, song tôi chỉ có ...