Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年10月10日星期四

Hoàng tử đầu tiên trên thế giới công khai đồng tính: Từng là kẻ bị cả đất nước hắt hủi trước khi trở ...

Hoàng tử đầu tiên trên thế giới công khai đồng tính: Từng là kẻ bị cả đất nước hắt hủi trước khi trở ...
Nhờ sự chú ý của truyền thông và những hành động thiết thực mà hoàng tử Manvendra đóng góp cho cộng đồng LGBT ở Ấn Độ, gia đình của ông ...