Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Hoa hậu Đỗ Nhật Hà ngồi 'ghế nóng' Viet Nam Tiffany Queen 2019

Hoa hậu Đỗ Nhật Hà ngồi 'ghế nóng' Viet Nam Tiffany Queen 2019
Viet Nam Tiffany Queen 2019 là mùa thi đầu tiên được tổ chức dành riêng cho cộng đồng LGBT nói chung và cộng đồng người chuyển giới nói riêng.

Follow by Email