Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年9月20日星期五

Siêu anh hùng đồng tính mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sắp lộ diện là ai?

Siêu anh hùng đồng tính mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sắp lộ diện là ai?
Marvel từ xưa đến nay vẫn luôn ngầm thể hiện sự ủng hộ của mình đối với cộng đồng LGBT. Và một lần nữa, sự xuất hiện của một loạt các nhân vật ...