Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Sau cánh cửa' – Triển lãm ảnh khắc họa chân dung của những nhóm thiểu số tính dục trong xã hội

Sau cánh cửa' – Triển lãm ảnh khắc họa chân dung của những nhóm thiểu số tính dục trong xã hội
Khi xã hội cởi mở hơn cũng là lúc nhiều nhóm thiểu số trong cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) dần hiện diện và kể về câu ...

Follow by Email