Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

7 chi tiết bí ẩn chứa nhiều ý nghĩa quan trọng mà bạn khó nhận ra khi xem phim

7 chi tiết bí ẩn chứa nhiều ý nghĩa quan trọng mà bạn khó nhận ra khi xem phim
Ngay từ đầu phim, biên kịch đã cho một cặp LGBT xuất hiện. Điều này ngụ ý rằng dường như sẽ có một mối quan hệ LGBT diễn ra ở hai trong số các ...

Follow by Email