Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年8月1日星期四

“Vì mình không biết dạy nên con mới bê đê” và nỗi buồn cũng cần được lắng nghe của những bố ...

“Vì mình không biết dạy nên con mới bê đê” và nỗi buồn cũng cần được lắng nghe của những bố ...
Quá bấn loạn vì sợ mất con, mình mới đi đọc báo về cộng đồng LGBT, rồi còn tham dự hội thảo “Giúp con sống thật” của báo Phụ nữ. Ban đầu chỉ ...