Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年8月15日星期四

Trường công ở Mỹ phải đưa môn lịch sử LGBT vào chương trình học

Trường công ở Mỹ phải đưa môn lịch sử LGBT vào chương trình học
Cơ quan chức năng cho rằng việc giảng dạy về lịch sử LGBT là điều quan trọng nhằm lan tỏa sự đồng cảm và thấu hiểu đối với những học sinh LGBT ...