Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Trường công ở Mỹ phải đưa môn lịch sử LGBT vào chương trình học

Trường công ở Mỹ phải đưa môn lịch sử LGBT vào chương trình học
Cơ quan chức năng cho rằng việc giảng dạy về lịch sử LGBT là điều quan trọng nhằm lan tỏa sự đồng cảm và thấu hiểu đối với những học sinh LGBT ...

Follow by Email