Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年8月5日星期一

Trúc Nhân đáp trả tin đồn giới tính khi tung MV 'đam mỹ'

Trúc Nhân đáp trả tin đồn giới tính khi tung MV 'đam mỹ'
Xuyên suốt MV, khán giả liên tục bật cười vì loạt hành động táo bạo của Trúc Nhân khi thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, vì ...