Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年8月21日星期三

Thưa mẹ con đi” và nỗi niềm của những chàng trai mang trên vai trọng trách gánh vác gia đình

Thưa mẹ con đi” và nỗi niềm của những chàng trai mang trên vai trọng trách gánh vác gia đình
Bằng một cách đầy dung dị và chân thành, bộ phim đã gửi đi tiếng lòng đầy chua xót mà những người trong cộng đồng LGBT mong muốn được thấu ...