Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年8月8日星期四

Siêu mẫu Ngọc Tình: 'Cộng đồng LGBT đến với casting Siêu mẫu Việt Nam, họ vô cùng dũng cảm'

Siêu mẫu Ngọc Tình: 'Cộng đồng LGBT đến với casting Siêu mẫu Việt Nam, họ vô cùng dũng cảm'
Đặc biệt, càng ngày càng thấy sự bứt phá mạnh mẽ của cộng đồng LGBT. Những bạn ở cộng đồng này đang ngày càng cố gắng chứng tỏ bản thân ...