Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Siêu mẫu Cara Delevingne kết hôn với bạn gái tại Las Vegas

Siêu mẫu Cara Delevingne kết hôn với bạn gái tại Las Vegas
Có lẽ do tháng 6 là tháng Tự hào của cộng đồng LGBT, và năm nay còn đánh dấu kỷ niệm 50 năm sự kiện Stonewall. Chúng tôi vừa ăn mừng 1 năm ...

Follow by Email