Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Sáng Mắt Chưa?", Trúc Nhân trả thù bạn-trai-cũ-đi-lấy-vợ trong MV "cầu vồng" hoành tráng nhất ...

Sáng Mắt Chưa?", Trúc Nhân trả thù bạn-trai-cũ-đi-lấy-vợ trong MV "cầu vồng" hoành tráng nhất ...
Hiện tại, việc nghệ sĩ hóa thân thành nhân vật LGBT không còn mới mẻ, quan trọng mình chọn cách thể hiện thế nào. Ngoài ra, Nhân muốn góp một ...

Follow by Email