Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年8月2日星期五

Sáng Mắt Chưa?", Trúc Nhân trả thù bạn-trai-cũ-đi-lấy-vợ trong MV "cầu vồng" hoành tráng nhất ...

Sáng Mắt Chưa?", Trúc Nhân trả thù bạn-trai-cũ-đi-lấy-vợ trong MV "cầu vồng" hoành tráng nhất ...
Hiện tại, việc nghệ sĩ hóa thân thành nhân vật LGBT không còn mới mẻ, quan trọng mình chọn cách thể hiện thế nào. Ngoài ra, Nhân muốn góp một ...