Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Nhà hàng thể thao tổ chức sự kiện kết nối cộng đồng LGBT

Nhà hàng thể thao tổ chức sự kiện kết nối cộng đồng LGBT
Mọi cộng đồng, tầng lớp và giới tính, từ nam, nữ đến LGBT; từ người già đến tuổi trẻ; từ nhân viên đến học sinh, sinh viên hay bất kể ngành nghề đều ...

Follow by Email