Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Mỹ: Tình trạng tấn công bạo lực cộng đồng LGBT tăng liên tục trong 5 năm

Mỹ: Tình trạng tấn công bạo lực cộng đồng LGBT tăng liên tục trong 5 năm
Các đối tượng thường bị tấn công là người da đen, người Do Thái và người LGBT. Báo cáo cho thấy chủ nghĩa bài Do Thái đã tăng đặc biệt mạnh ...

Follow by Email