Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Missosology đừng đùa, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã làm điều kỳ tích

Missosology đừng đùa, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã làm điều kỳ tích
Theo đó, nhiều người cho rằng, không chỉ Hoa hậu Hương Giang mà ngay cả những người chuyển giới như cô ấy nói riêng và cộng đồng LGBT nói ...

Follow by Email