Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Làm MV đam mỹ trá hình quá khéo, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên và dân mạng làm Trúc Nhân "sáng ...

Làm MV đam mỹ trá hình quá khéo, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên và dân mạng làm Trúc Nhân "sáng ...
Hiếm có ca sĩ nào làm MV về đề tài LGBT lại được hưởng ứng nhiệt tình như Trúc Nhân. MV "Sáng Mắt Chưa" vừa ra mắt đã nhận về rất nhiều lời ...

Follow by Email