Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Bị nghi ngờ giới tính khi đóng quá đạt trong MV đam mỹ "Sáng mắt chưa", Trúc Nhân đáp trả cực gắt

Bị nghi ngờ giới tính khi đóng quá đạt trong MV đam mỹ "Sáng mắt chưa", Trúc Nhân đáp trả cực gắt
Vì sao tôi lại bị mọi người hỏi về giới tính, là bởi chủ đề LGBT vốn dĩ nhạy cảm, đóng đạt như thế thì làm sao không bị hỏi cơ chứ" - Trúc Nhân cho ...

Follow by Email