Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Batwoman: Siêu anh hùng đồng tính nữ kỳ vọng gây đột phá

Batwoman: Siêu anh hùng đồng tính nữ kỳ vọng gây đột phá
 mẫu chuyển giới còn nói thêm: “Chúng tôi muốn tất cả mọi người xem điều này, đặc biệt là những người trẻ tuổi (liên quan đến cộng đồng LGBT).

Follow by Email