Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Bang ở Mỹ yêu cầu các trường công dạy lịch sử LGBT

Bang ở Mỹ yêu cầu các trường công dạy lịch sử LGBT
Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker đã ký dự luật cho phép các trường công ở đây giảng dạy về những đóng góp của cộng đồng LGBTQ suốt bao ...

Follow by Email