Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年8月13日星期二

Đây là câu trả lời của Taylor Swift khi được hỏi 'Bạn sẽ làm gì khi con của mình… thuộc giới tính ...

Đây là câu trả lời của Taylor Swift khi được hỏi 'Bạn sẽ làm gì khi con của mình… thuộc giới tính ...
Taylor Swift là một ngôi sao rất ủng hộ LGBT. Những hoạt động của cô nàng luôn nhận được sự quan tâm từ mọi người. Đó cũng là lí do nàng rắn ...