Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Đám cưới của cặp đồng tính nam khiến dân tình ngưỡng mộ, đồng loạt gửi lời chúc phúc 'đầu bạc ...

Đám cưới của cặp đồng tính nam khiến dân tình ngưỡng mộ, đồng loạt gửi lời chúc phúc 'đầu bạc ...
cả những điều đó, tình yêu của họ sáng rực kiêu hãnh, mạnh mẽ, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng, tiếp thêm hy vọng cho cộng đồng LGBT.

Follow by Email