Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年8月5日星期一

Đám cưới của cặp đồng tính nam khiến dân tình ngưỡng mộ, đồng loạt gửi lời chúc phúc 'đầu bạc ...

Đám cưới của cặp đồng tính nam khiến dân tình ngưỡng mộ, đồng loạt gửi lời chúc phúc 'đầu bạc ...
cả những điều đó, tình yêu của họ sáng rực kiêu hãnh, mạnh mẽ, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng, tiếp thêm hy vọng cho cộng đồng LGBT.