Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

Đài tưởng niệm những người đồng tính bị giết trong chiến tranh thế giới lần 2 bị phá hoại

Đài tưởng niệm những người đồng tính bị giết trong chiến tranh thế giới lần 2 bị phá hoại
Hiện trường cho thấy đây là hành vi của những kẻ kỳ thị người LGBT. Chúng đột nhập nghĩa trang vào ban đêm và vẽ bậy lên cửa sổ - một phần quan ...

Follow by Email