Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年8月9日星期五

5 ngôi sao từng dùng hôn nhân để che giấu chuyện đồng tính

5 ngôi sao từng dùng hôn nhân để che giấu chuyện đồng tính
Đến thời điểm hiện tại, MV về chủ đề LGBT này vẫn tiếp tục phá đảo giới truyền thông. Cũng giống như nội dung của MV, ngoài đời thật có khá nhiều ...