Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月29日星期一

Vừa thanh minh, quán quân "Quý ông đại chiến" tỏ tình với Hương Giang tiếp tục lộ bằng chứng ...

Vừa thanh minh, quán quân "Quý ông đại chiến" tỏ tình với Hương Giang tiếp tục lộ bằng chứng ...
Đâu chỉ một lần mà nhiều nhần Phạm Thế Thịnh đã dùng những lời lẽ khó nghe khi nói chuyện với người trong cộng đồng LGBT. Cái tên Phạm Thế ...