Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Valkerie chính thức trở thành siêu anh hùng LGBT đầu tiên trong vũ trụ điện ảnh Marvel

Valkerie chính thức trở thành siêu anh hùng LGBT đầu tiên trong vũ trụ điện ảnh Marvel
Kevin Feige từng nhiều lần hứa hẹn về một nhân vật siêu anh hùng LGBT. Ông cho biết sự hiện diện của các nhân vật LGBT sẽ lan khắp MCU chứ ...

Follow by Email