Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月25日星期四

Thưa mẹ con đi, câu chuyện về LGBT trong thời hiện đại

Thưa mẹ con đi, câu chuyện về LGBT trong thời hiện đại
Trả lời Văn Hóa, anh cho biết khó khăn ban đầu là phải thuyết phục được nhà đầu tư tin vào một câu chuyện gia đình và LGBT sẽ thu hút khán giả.