Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Thí sinh chuyển giới đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Thí sinh chuyển giới đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019
cho cộng đồng người chuyển giới, khẳng định bản thân, sắc đẹp, sự tự tin, bản lĩnh và truyền cảm hứng đến cộng đồng LGBT về sự bình đẳng giới.

Follow by Email