Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月29日星期一

Splyce là team đầu tiên công khai ủng hộ LGBT khi cho ra mắt mẫu áo đấu 'Cầu vồng lục sắc'

Splyce là team đầu tiên công khai ủng hộ LGBT khi cho ra mắt mẫu áo đấu 'Cầu vồng lục sắc'
The Christopher Street Day Festival được biết đến như một sự kiện lớn của cộng đồng LGBT hay giới tính thứ ba và năm nay sự kiện này được tổ ...