Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Quen nhau 5 tháng đã quyết định về chung một nhà, cặp đôi đình đám của cộng đồng LGBT Việt ...

Quen nhau 5 tháng đã quyết định về chung một nhà, cặp đôi đình đám của cộng đồng LGBT Việt ...
Sau hơn 1 năm tìm hiểu, mới đây cặp đôi đình đám của cộng đồng LGBT Tú Tri và Yunbin đã chính thức về chung một nhà. Công khai yêu đương đã ...

Follow by Email