Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月25日星期四

Quen nhau 5 tháng đã quyết định về chung một nhà, cặp đôi đình đám của cộng đồng LGBT Việt ...

Quen nhau 5 tháng đã quyết định về chung một nhà, cặp đôi đình đám của cộng đồng LGBT Việt ...
Sau hơn 1 năm tìm hiểu, mới đây cặp đôi đình đám của cộng đồng LGBT Tú Tri và Yunbin đã chính thức về chung một nhà. Công khai yêu đương đã ...