Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月16日星期二

Phim lấy chủ đề tình yêu đồng tính tại Việt Nam: Bao giờ hết bi kịch?

Phim lấy chủ đề tình yêu đồng tính tại Việt Nam: Bao giờ hết bi kịch?
Tình yêu đồng tính, cộng đồng LGBT thường được thể hiện qua cái nhìn dị thường trên màn ảnh rộng. Nếu không phải những vai diễn hài, lố, thái ...