Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月23日星期二

Nhiều cảnh sát có nguy cơ bị đuổi việc do nói xấu người LGBT trên mạng xã hội

Nhiều cảnh sát có nguy cơ bị đuổi việc do nói xấu người LGBT trên mạng xã hội
Sở cảnh sát thành phố Philadelphia vừa đình chỉ 17 cảnh sát do từng đăng tải những bài viết có nội dung phân biệt chủng tộc, kỳ thị tôn giáo và ...