Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

Ngôi nhà bươm bướm' - Liên Bỉnh Phát: 'Đóng phim có yếu tố LGBT như định mệnh vậy'

Ngôi nhà bươm bướm' - Liên Bỉnh Phát: 'Đóng phim có yếu tố LGBT như định mệnh vậy'
Liên Bỉnh Phát may mắn khi “một phát ăn ngay” với vai chính trong Song Lang đưa anh đến nhiều giải thưởng danh giá như: giải Tokyo Gemstone ...

Follow by Email