Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Nga: Một nhà hoạt động quyền LGBT bị giết ngay sau khi cầu cứu cảnh sát

Nga: Một nhà hoạt động quyền LGBT bị giết ngay sau khi cầu cứu cảnh sát
Yelena Grigoryeva đã cầu cứu cảnh sát sau khi tên của cô xuất hiện trên một website trao giải thưởng cho việc tấn công những người LGBT (đồng ...

Follow by Email