Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月25日星期四

Mục sư 69 tuổi bị tố lạm dụng tình dục khi 'chữa đồng tính' cho 4 người đàn ông

Mục sư 69 tuổi bị tố lạm dụng tình dục khi 'chữa đồng tính' cho 4 người đàn ông
Một mục sư tại tiểu bang New Jersey (Mỹ) đã dụ dỗ nhiều người đàn ông quan hệ tình dục qua đường miệng dưới vỏ bọc “trục xuất linh hồn quỷ dữ” ...