Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Lâm Khánh Chi tiết lộ chi phí của "Lễ hội cưới" sẽ gấp 3 đám cưới mình

Lâm Khánh Chi tiết lộ chi phí của "Lễ hội cưới" sẽ gấp 3 đám cưới mình
Đây sẽ là ngày công bố dư án lễ hội cưới tập thể của cộng động LGBT lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, tại buổi ra mắt, không chỉ có báo giới, những ...

Follow by Email