Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年7月31日星期三

Hot boy LGBT tại 'Người ấy là ai': Người là Nam vương, kẻ body 6 múi

Hot boy LGBT tại 'Người ấy là ai': Người là Nam vương, kẻ body 6 múi
Khánh Sự, Johnny Trần và Mario Thành Tâm là những chàng trai có ngoại hình nổi bật, được chú ý khi công khai là người đồng tính tại chương trình ...