Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Hỗn loạn tại Grindr sau cáo buộc cung cấp thông tin người dùng cho chính phủ Trung Quốc

Hỗn loạn tại Grindr sau cáo buộc cung cấp thông tin người dùng cho chính phủ Trung Quốc
Việc người đứng đầu Grindr phát ngôn như vậy đã tạo ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng LGBT và rất nhiều trong số đó là nhân ...

Follow by Email