Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Với chiến thắng của team Maria, 'The Face' chính thức có Quán quân chuyển giới đầu tiên trên thế ...

Với chiến thắng của team Maria, 'The Face' chính thức có Quán quân chuyển giới đầu tiên trên thế ...
Mỹ: Tổng thống đầu tiên thuộc đảng Cộng hòa thừa nhận Tháng tự hào của cộng đồng LGBT. Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ trên ...

Follow by Email