Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年6月21日星期五

Quyền LGBT 2019: Bức tranh lẫn màu sáng – tối nhìn từ 8 quốc gia trên thế giới

Quyền LGBT 2019: Bức tranh lẫn màu sáng – tối nhìn từ 8 quốc gia trên thế giới
Năm 2019, quyền LGBT thế giới đang có nhiều thay đổi. Những màu sắc xuất hiện trên bức tranh toàn cảnh đó, dẫu sáng hay tối, đều là động lực để ...