Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Nữ ca sĩ "Solo cùng Bolero" ấn định ngày hôn lễ với người yêu đồng giới

Nữ ca sĩ "Solo cùng Bolero" ấn định ngày hôn lễ với người yêu đồng giới
Từ ngày đầu ra mắt, cả hai đã có được tình cảm của gia đình đối phương và không có khó khăn gì quá lớn như nhiều cặp LGBT từng vướng phải.

Follow by Email