Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Ngoại trưởng Mỹ xác nhận cấm các đại sứ quán treo cờ cầu vồng

Ngoại trưởng Mỹ xác nhận cấm các đại sứ quán treo cờ cầu vồng
Tháng 6 hằng năm đã được cộng đồng LGBT chọn là “Tháng tự hào” với nhiều hoạt động đa dạng diễn ra trên khắp thế giới. Sự kiện này nhằm ...

Follow by Email