Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

MV 'You Need To Calm Down' của Taylor Swift bị cấm chiếu ở nhiều quốc gia vì ủng hộ cộng đồng ...

MV 'You Need To Calm Down' của Taylor Swift bị cấm chiếu ở nhiều quốc gia vì ủng hộ cộng đồng ...
Bên cạnh đó, thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBT trong MV cũng được khán giả đón nhận nhiệt liệt. Tuy nhiên mới đây, một thông tin không mấy vui ...

Follow by Email