Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年6月17日星期一

Chúng tôi chăm chú nghe cô kể chuyện mà lòng thổn thức biết bao, hóa ra bấy lâu nay cha mẹ của ...

Chúng tôi chăm chú nghe cô kể chuyện mà lòng thổn thức biết bao, hóa ra bấy lâu nay cha mẹ của ...
Phải chăng, cảm xúc của cô khi biết con trai mình là người đồng tính cũng giống như bao nhiêu người cha mẹ khác có con thuộc cộng đồng LGBT?