Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年6月17日星期一

Cặp đồng tính nữ bị tấn công do từ chối yêu cầu 'hôn nhau' của một nhóm đàn ông

Cặp đồng tính nữ bị tấn công do từ chối yêu cầu 'hôn nhau' của một nhóm đàn ông
Anh được xem là một quốc gia thân thiện với cộng đồng LGBT, thế nhưng tình trạng tấn công nhóm người này vẫn thỉnh thoảng được ghi nhận.