Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Bộ ảnh cưới và chuyện tình của cặp đồng tính nữ: 'Đã có lúc chúng tôi tưởng chừng phải chia tay'

Bộ ảnh cưới và chuyện tình của cặp đồng tính nữ: 'Đã có lúc chúng tôi tưởng chừng phải chia tay'
Với người LGBT, vượt qua rào cản từ gia đình, xã hội để đến được với nhau đã là một kì tích. Hạnh phúc chính là khi được sống thật với chính mình ...

Follow by Email