Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

4 cô nàng chuyển giới nổi tiếng VN: Người bị bố mẹ đánh đập, người cuối còn đau đớn hơn

4 cô nàng chuyển giới nổi tiếng VN: Người bị bố mẹ đánh đập, người cuối còn đau đớn hơn
Thág 6 là "Tháng tự hào đồng tính" với hàng loạt sự kiện được tổ chức bởi cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, câu chuyện của những ...

Follow by Email