Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Top bộ phim về tình yêu của cộng đồng LGBT tại Đài Loan khiến bạn ngất ngây

Top bộ phim về tình yêu của cộng đồng LGBT tại Đài Loan khiến bạn ngất ngây
Nếu là một người quan tâm tới cộng đồng LGBT thì chắc chắn bạn sẽ không thể làm ngơ với thông tin Đài Loan vừa ban hành bộ luật mới, cho phép ...

Follow by Email