Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Rocketman' - phim đầu tiên do một hãng lớn sản xuất có cảnh sex đồng tính

Rocketman' - phim đầu tiên do một hãng lớn sản xuất có cảnh sex đồng tính
Trước đây, dòng phim LGBT thường được sản xuất và phân phối bởi những studio nhỏ chuyên về dòng phim độc lập hoặc các studio trực thuộc các ...

Follow by Email